Základní pojmy

Blowerdoor test

Zkouška vzduchotěsnosti (neprůvzdušnosti) obálky domu (viz níže), při které se vytváří v budově podtlak nebo přetlak; měří se ztráta tlaku v domě a zjišťují se případné netěsnosti.

Difúzní odpor

Schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá” a umožňuje vodní páře a plynům pohyb konstrukcí.
Faktor difúzního odporu: označní μ (mí), bezrozměrná veličina.  Jde o poměrnou materiálovou veličinu, která říká, kolikrát je součinitel difúze vodních par ve vzduchu větší, než součinitel difúze vodních par v daném materiálu.

Difúzně otevřená konstukce

Základním kritériem pro splnění myšlenky difúzně otevřeného systému je vytvoření vhodného pořadí jednotlivých vrstev ve skladbách obvodových plášťů. Jednoduše vnitřní vrstvy musí mít větší difúzní odpor než vrstvy vnější. Množství vlhkosti vstupující do pláště tak je částečně redukováno a ta vlhkost, která se do konstrukce dostane, může skrze vrstvy s menším difúzním odporem snáze odejít do exteriéru.

Energetiká náročnost budov

Skutečně spotřebované množství energie, a to zejména na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání, klimatizaci a osvětlení.

Fázový posun (Fázový posun teplotního kmitu)

Fázový posun je doba, za kterou se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru. Jedná se o vlastnost konstrukce, která zpomaluje vliv působení extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením. Působením slunce se povrch obvodového pláště budovy ohřívá a zvýšení teploty materiálu se šíří směrem k interiéru.

Konstrukční ochrana dřeva

Jedná se o soubor technických opatření, jejichž účelem je vytvoření suchého prostředí pro všechny části stavby.

Nízkoenergetický dům

Roční spotřeba tepla je do 50 kWh/m². Pro srovnání – spotřeba domu z cihel šplhá k 80 až 140 KW/m2, u stávajících starších domů dokonce k 200–250 kWh/m².

Nulový dům – Bydlení bez ztrát!

Nulový dům se blíží spotřebou tepla pro vytápění nule, konkrétně je menší než 5,0 kWh na metr čtvereční plochy za rok. Je tedy ještě méně náročný  než nízkoenergetický a pasivní dům. V sousedním Rakousku už těchto staveb najdete několik. K tomu, aby bylo dosaženo těchto minimálních hodnot, je třeba mít vhodné klimatické podmínky, důležitá je orientace ke světovým stranám a tvar domu. Součástí domu jsou moderních technologie – například solární i voltatické panely, které přeměňují sluneční energii v elektrickou. V případě, že výkon těchto panelů je větší než spotřeba domu, označují se tyto domy jako nulové s přebytkem energie neboli plusové domy.

Pasivní dům

Roční spotřeba tepla je do 15 kWh/m² obytné plochy. Zatímco současné novostavby spotřebují 80–140 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy, pasivnímu domu stačí pět- až devětkrát méně. Jeho tepelná ztráta je tak nízká, že nepotřebuje běžný systém vytápění. Návrhy pasivních domů počítají s teplem ze slunce, lidí i elektrických spotřebičů. Například na vytápění místnosti o velikosti dvaceti metrů čtverečních stačí dvě stě wattů, přičemž výkon stolního počítače je 250 wattů a člověka, který u něj sedí, 80 wattů. U tohoto typu stavby je nutná tzv. rekuperace. Více informací na www.pasivnidomy.cz

Parozábrana

Fólie ve stěnách dřevostavby, která omezuje pronikání vodní páry z venkovního vzduchu. Jde o membránu, která odděluje dvě různá prostředí – interiér a exteriér stavby.

Pohledová kvalita dřeva

Povrch desky (panelu) je z řeziva kvality AB, broušený, beze spár, bez zbytků lepidla. Odhalenou nosnou konstrukci lze využít jako finální řešení interiéru. Povrch lze ošetřit kteroukoli z běžně dostupných nátěrových hmot vhodnou na masivní dřevo. Oproti tomu nepohedová kvalita – konstrukční, je určena pro opláštění. Povrch je hoblovaný, jsou dovoleny vzhledové vady jako vypadavé suky, zamodrání, trhliny a spáry.

Požární odolnost

Je obecně známo, že 1 mm dřeva odhořívá přibližně 1 minutu. Všechny masivní komponenty mají obrovskou výhodu v tom, že odhořívají pouze plošně. To znamená, že oheň může na prvek působit pouze z jedné strany a tím pádem se konstrukce oslabuje pomaleji. Oproti tomu dřevěné prvky skeletových i rámových staveb mohou být při požáru oslabovány odhoříváním z několika stran současně. Díky tomu pak musí být více naddimenzovány anebo chráněny dalšími materiály.

Rekuperace

Jedná se o systém nuceného větrání. V domě je instalován tepelný výměník, přes který z místnosti odchází odpadní vzduch, ten je teplý, ohřívá nainstalovanou jednotku a s přívodním vzduchem se nemísí. Přicházející vzduch je tak nejen čistý ale i ohřátý na příjemnou teplotu. Větrání probíhá automaticky, aby fungovalo co nejlépe, musí být obálka domu provedena vzduchotěsně.

Tepelná vodivost

Schopnost látky vést teplo. Rychlost, s jakou se šíří teplo ze zahřáté části do částí chladnějších. Čím je tato rychlost menší, tím lepší jsou izolační schopnosti materiálu.

Vzduchotěsnost resp. neprůvzdušnost obálek budov

Účelem požadavků neprůvzdušnosti je minimalizování tepelných ztrát únikem tepla proudícím skrze netěsnosti. Vzuchotěsnost má zásadní vliv na prostup hluku. Netěsnostmi, kterými dokáže proudit sebemenší množství vzduchu, dokáže hluk pronikat velmi výrazně.

Zjistit cenu

Kalkulačka NOVATOP

Spočítejte
si cenu kontstrukce
Vašeho domu
sami!